Panorama Lokaal Beverwaard

Beverwaard Rotterdam

De Beverwaard staat voor grote veranderingen. De riolen moeten vernieuwd. Het klimaat verandert. De energietransitie komt er aan. De voorzieningen in de wijk zijn onvoldoende afgestemd op de demografische ontwikkelingen. Het  groen, de waterhuishouding en de openbare ruimte zijn hard aan herziening toe. Linksom of rechtsom krijgen alle bewoners van de Beverwaard hier de komende jaren mee te maken. Kunnen de veranderingen de buurt versterken en opfrissen, of leiden ze tot verdere aftakeling van de sociale structuur en verdringing?


Team Beverwaarde
Team Beverwaarde ziet de waarde van de wijk zoals die is en zoals die ooit was bedacht. Door te versterken wat al goed is en nieuwe kansen energiek te benutten, kunnen de grote veranderingen de wijk revitaliseren en met vertrouwen naar de toekomst laten kijken. Maar dat lukt alleen als bewoners een belangrijke rol spelen in de keuzes die gemaakt  worden, en als zij een eerlijke kans krijgen zich te verbinden aan de uitvoering ervan.


De oplossing ligt niet in één slim plan of één van bovenaf voorgekauwde visie. Onze oplossing ligt in integraal werken, waarbij meerdere problemen en oplossingen aan elkaar verbonden worden en elkaar zo versterken. Dat lukt alleen met gezamenlijk eigenaarschap en de gezamenlijke bevoegdheid om keuzes te maken. Gezamenlijk wil zeggen: een coöperatieve, gelijkwaardige basishouding van en met bewoners, maar ook met de plaatselijke woningcorporaties, het waterschap , maatschappelijke organisaties, de gemeente(n), de RET, de Landschapstafel en vele anderen.

Vijf vergezichten, vijf pilots

We schetsen vijf vergezichten die elk afzonderlijk meerdere oplossingen voor meerdere problemen  en zo in samenhang een antwoord geven op de vragen van Panorama Lokaal Beverwaard. Om ze te realiseren, willen we groot denken én klein beginnen. We starten daarom per direct met vijf pilots, die elk afzonderlijk op getrapte wijze de vergezichten naderbij brengen. 

Van plein naar groot

We gaan één rioolleiding daadwerkelijk vernieuwen en daarbij een compleet stadsblok met alles wat daar omheen komt kijken zo integraal mogelijk vernieuwen. Deze pilot  richt zich op de brede integrale aanpak van de basisinfrastructuur van de wijk: riolering, nutsleidingen, waterbeheer (opvang en afvoer), herinrichting straat, en de hieraan te koppelen verduurzamingskansen: van vergroening en klimaatadaptatie tot woningverbetering en lokale energieopwekking. Om het project een snelle start te geven, beginnen op korte termijn we met de vergroening van een nabijgelegen schoolplein als opmaat voor de discussie

Waardige binnenkomer

Ook al is het fijn wonen in de wijk, veel Beverwaarders hebben het gevoel weggestopt te zijn achter de snelweg. Vergeten door de stad en met de rug naar Ridderkerk. Dat is jammer, want de Beverwaard verdient het om meer gezien te worden door de stad. Zeker in een tijd dat Rotterdammers om goede en betaalbare woningen schreeuwen. Kunnen die geen plek vinden in de Beverwaard? In deze pilot laten we de Cornelis van Beverenbrug beter aantakken op de wijk en maken op bescheiden schaal mooie, duurzame woningen in die buurt, als opmaat voor toekomstige verdichting en transformatie van gebouwen voor nieuwe, buurtversterkende bewoners.

Beverwaard buitendijks

Lang genoeg zijn de Beverwaarders van de Maas afgesneden. Iedereen ziet welke kans hier ligt. Maar hoe gebruiken we het gebied in de toekomst? Blijft er plaats voor werk en maakindustrie, betaalbare woningen en groen? Deze pilot start met het overwoekerde droogdok een prettige plek voor de Beverwaarder te maken met uitzicht op de bocht in de Nieuw Maas. De erachter liggende dijk wordt een belangrijke fietsroute die de Beverwaarders vrij zicht geeft over de Maas. En ja, de Bolnessers en Ridderkerkers zijn ook van harte welkom.

Het roer moet om

We geven ruimte aan de Beverwaarders die de schouders onder de samenleving willen zetten. In de leegstaande wordt de ontmoetingsplek waar die sociale initiatieven zich aan elkaar kunnen optrekken. Om de financiering de fijne plek voor werk en ontmoeting  op de lange termijn mogelijk te maken, starten we bij wijze van experiment met een radicale nieuwe manier om geld, gezondheid, welzijn, werk en sociale cohesie te combineren.


Naar de Punt en verder

We stellen  een gezamenlijke blauwgroene ontwikkelvisie voor het gebied van de Punt (gemeente Rotterdam) en de naastliggende open polder Rijerwaard (gemeente Ridderkerk), inclusief het uitgestrekte verkeerslandschap van Knooppunt Ridderkerk. Aansluitend bij de visie zoals die is ontwikkeld aan de Landschapstafel Eiland IJsselmonde, doch veel fijnzinniger uitgewerkt en ditmaal met concrete aandacht voor de wijken Beverwaard en Bolnes. De Punt+Polder Rijerwaard wordt   een gebied voor recreatie, nieuwe landbouw en energie, gedragen door water en groen. De Punt+Polder Rijerwaard  wordt van een vergeten eindpunt een inspirerende groenblauwe bestemming. We beginnen simpel door Dijkje en Bolnesser Kade slim te verbinden en samen bewoners te ontdekken.


Beverspoor

De vijf pilots hebben allen een eigen ritme. Soms komen ze samen en beïnvloeden en versterken elkaar. Beverwaarders komen elkaar tegen bij verschillende van die pilots en weten langzamerhand óf en hoe ze op elkaar kunnen bouwen. Samen zetten ze de schouders onder en weten ze elkaar te vinden voor nieuwe initiatieven. De pilots vormen samen het beverspoor door de wijk, zodat alle Beverwaarders voelen dat er iets aan de hand is. Het beverspoor is een route, een platform, het communicatiemiddel waaraan de verandering van de Beverwaard voelbaar is.Specificaties

Project | Panorama Lokaal
Beverwaard Rotterdam

Opdrachtgever | College van Rijksadviseurs

Locatie | Beverwaard Rotterdam

Type | Studie

Omvang | Stedenbouwkundig

Functie | Maatschappelijk

Werkzaamheden | Studie

Periode | 2020

Status | afgerond

In samenwerking met | HDDduurzaam, Krachtgroen, DAFarchitecten & Philip Kuypers