Noordstaet

Herontwikkeling Prins Willem-Alexander Kazerne, Gouda.

De Herontwikkeling van de PWA-kazerne aan de Groen van Prinsterersingel in Gouda beoogt bebouwing, wegen, groen en water in het plangebied van meer dan 17.000m2te reorganiseren. Er wordt een ontwikkeling voorgesteld van circa 230 woningen. Een diverse mix van woningen bestaande uit levensloopbestendige appartementen, woningen met een sociaal karakter en woningen in het duurdere huur- en koopsegment. Er zullen woningen met een tuin, aan een hof of een daktuin, en met een balkon voorzien van groen worden gebouwd. Er zijn appartementen georiënteerd op en ontsloten vanaf de straat, de omsloten binnentuinen, galerijen of juist in een van de compacte torens.

De parkeerproblematiek rondom de naastgelegen sportaccommodaties en de verkeersdruk in de omliggende wijk worden verbeterd en het parkeren voor bewoners gebeurt in de deels verdiepte parkeergarage. Aan de Wibautstraat zal in samenwerking met lokale partijen en initiatieven een fysieke zorgvoorziening komen. Mogelijk wordt dit een wijkcentrum dat de bewoners van het complex maar ook de overige wijkbewoners verschillende faciliteiten biedt op het gebied van zorg en welzijn. Straatprofielen worden verbreed en vergroend en het aan de Bodegraafsestraatweg nieuwe park, dat onderdeel is van het plan wordt door een door de woonblokken meanderend pad met de rest van de wijk verbonden. Langs dit pad ontstaan aangename verblijfsplekken in de groene openbare ruimte. Middels fraai vormgegeven hekwerken is de overdag vrij toegankelijke buitenruimte in de blokken ’s avonds afsluitbaar en daarmee veilig en beheersbaar. Daktuinen, moestuinen, volkstuinen en straatmeubilair zullen een integraal onderdeel van het ontwerp zijn. De bestaande beplanting, bomen en struiken, zullen indien mogelijk gerespecteerd worden en waar noodzakelijk op het terrein worden verplant en verplaatst.

Beproefde technieken op het gebied van energieopwekking, isolatie, verwarming en ventilatie zullen gecombineerd worden. Het gebouw zal zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn, losgekoppeld van gas en voorzien van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. De groene collectieve binnentuinen en groene daken waarvan er een zelfs een voor de wijk toegankelijk Tiny (roof)Forest wordt versterken de sociale cohesie in de wijk en resulteren in een parkachtige omgeving. Op het gebied van waterbeheer zal worden gekeken of er waterbuffers kunnen worden aangelegd, maar ook of het “gebruikte” water zoveel mogelijk op locatie kan worden gezuiverd en hergebruikt voor bijvoorbeeld het bevloeiingssysteem van het groen op de locatie. De vergroening en verduurzaming zal samen met de wijk en de nieuwe bewoners worden vormgegeven.

Dit plan is in nauwe samenwerking met Bewonersplatform Gouda Noord ontwikkeld. De bebouwing sluit aan op de huidige stedenbouwkundige structuur, respecteert waar mogelijk bestaande groenstructuren en neemt vorm, richting en hoogte van bestaande bebouwing over. De bebouwing zal worden uitgevoerd met wisselende hoogte accenten tot maximaal 7 verdiepingen hoog op een basement van 3 of 4 lagen die aansluiten op de omliggende schaal. De nieuwbouw zal met zijn groene binnenpleinen en daktuinen, zijn doelgroep en de aanwezigheid van voorzieningen de wijk versterken. Door de aanwezigheid van collectieve ruimtes en voorzieningen op straatniveau en de inrichting van de omliggende en groene openbare ruimte wordt een prettig en veilig gevoel gecreëerd.

Specificaties

Project | Noordstaet

Opdrachtgever | Hegie Vastgoed ,
Bewonersplatform Gouda Noord

Locatie | Groen van Prinsterersingel 44, Gouda

Type | Herontwikkeling, Stedenbouw

Omvang | 39.000m2 BVO

Functie | Wonen, Parkeren,
Maatschappelijke Voorzieningen

Werkzaamheden | Modellenstudie

Periode | 2017 – 2018

Status | Afgerond